ARTIKEL 1. AANBIEDING EN OVEREENKOMST

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tot het verrichten van diensten door Breuers & Cobelens, hierna aangeduid als Opdrachtnemer, behoudens voor zover partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

1.2 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven. Opdrachten kunnen alleen schriftelijk worden aanvaard.

1.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Cliënt (de opdrachtgever) zijn niet van toepassing op overeenkomsten met Opdrachtnemer.

 

ARTIKEL 2. TARIEVEN EN BETALING

2.1 Alle prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.

2.2 Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst de datum van 31 december passeert, is Opdrachtnemer gerechtigd voor de in het volgende jaar te verrichten werkzaamheden zijn prijs en tarief aan te passen op basis van de ontwikkeling van het indexcijfer CAO lonen per uur voor zakelijke dienstverlening in het voorgaande kalenderjaar, zoals gepubliceerd door het CBS.

2.3 Bij gebreke van specifieke condities zal Cliënt binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Reclames ten aanzien van de factuur dienen binnen 5 dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden medegedeeld.

2.4 Bij gebreke van tijdige betaling is Cliënt zonder ingebrekestelling of aanmaning in verzuim en zal hij de dan geldende wettelijke rente verschuldigd zijn over het openstaande bedrag vanaf de vervaldatum van de factuur tot de dag van betaling.

2.5 Indien Cliënt ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is hij naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden tot vergoeding aan Opdrachtnemer van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen. De hoogte van deze kosten wordt bepaald op minimaal 15% van het total verschuldigde bedrag.

 

ARTIKEL 3. VERTROUWELIJKHEID EN GEHEIMHOUDING

3.1 Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen vertrouwelijke informatie geheim te houden.

3.2 Partijen zullen niet zonder schriftelijke toestemming van de andere partij in publicaties of reclame-uitingen melding maken van het bestaan en/of de inhoud van enige tussen hen gesloten overeenkomst en/of de in het kader van een opdracht uitgevoerde werkzaamheden en/of de verkregen resultaten daarvan.

 

ARTIKEL 4. INTELLECTUELE EIGENDOM

4.1 Rechten van intellectuele eigendommen die toekomen aan Opdrachtnemer zullen alleen aan Cliënt worden overgedragen wanneer dat schriftelijk is overeen gekomen. Het is Cliënt daarom onder meer niet toegestaan om werken waarop auteursrecht bestaat, zoals documenten, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer:

a. te wijzigen of te bewerken;

b. enige aanduiding omtrent auteursrechten te verwijderen of te wijzigen.

4.2 Cliënt heeft het recht om de in het vorige lid genoemde documenten en andere werken te gebruiken voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

4.3 Cliënt staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling van apparatuur, programmatuur of andere materialen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. Cliënt zal Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake deze beschikbaarstelling en het gebruik dat van de beschikbaar gestelde apparatuur, programmatuur of andere materialen wordt gemaakt, vrijwaren.

 

ARTIKEL 5. VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN

5.1 Opdrachtnemer is gehouden zijn opdracht onafhankelijk en naar beste weten en kunnen uit te voeren.

5.2 Indien Opdrachtnemer bij de aanvaarding en/of de uitvoering van zijn werkzaamheden geconfronteerd wordt met feiten of omstandigheden die de voortgang van zijn werkzaamheden en/of het resultaat van zijn diensten negatief zouden kunnen beïnvloeden, zal Opdrachtnemer Cliënt daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

5.3 Cliënt zal aan Opdrachtnemer tijdig alle gegevens verschaffen en alle medewerking verlenen, die Opdrachtnemer nodig heeft voor de juiste uitvoering van de opdracht.

5.4 Indien voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Opdrachtnemer staan of indien Cliënt op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Opdrachtnemer het recht tot opschorting van de uitvoering van de opdracht en heeft hij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens zijn gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

5.5 De door Opdrachtnemer ingeschakelde medewerkers en derden zullen onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, tenzij inschakeling van deze medewerkers en/of derden door Cliënt is voorgeschreven.

5.6 In geval van het afmelden van een energie index of energielabel conform de BRL9500 geeft opdrachtgever bij het verstrekken van opdracht uitdrukkelijk akkoord voor een mogelijke herinspectie door een auditor van de Certficerende Instelling tot 24 maanden na afmelddatum van de energie index of het energielabel. Deze herinspectie is voor opdrachtgever volledig kosteloos.

 

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

6.1 Cliënt aanvaardt dat, indien de te leveren diensten en/of werkzaamheden worden uitgebreid of gewijzigd, het tijdstip van voltooiing van de werkzaamheden en de begrote kosten daardoor kunnen worden beïnvloed.

6.2 Opdrachtnemer zal Cliënt zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, indien zich omstandigheden voordoen die leiden tot bijstelling van de opdracht en/of de verwachte inzet en tijdsduur.

 

ARTIKEL 7. OVERDRACHT EN ONDERAANNEMING

7.1 Partijen zijn niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde over te dragen. Deze toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd. De toestemming verlenende partij is echter gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden.

7.2 Indien Opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik wil maken van de diensten van derden, zal hij Cliënt daarvan tijdig mededeling doen. Cliënt zal zich niet op onredelijke gronden verzetten tegen de inzet van deze derden.

 

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Indien een der partijen tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, zal de andere partij hem deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk in gebreke stellen waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming.

8.2 De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is tegenover de andere partij(en) aansprakelijk voor vergoeding van de schade die ten gevolge daarvan is opgekomen aan de zijde van deze andere partij(en).

8.3 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is voor opdrachten met een looptijd tot zes maanden beperkt tot vergoeding van schade tot maximaal het bedrag van het voor de overeenkomst bedongen honorarium. Voor opdrachten met langere looptijd is de vergoeding maximaal het bedrag van het honorarium over de laatste zes maanden.

8.4 De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

8.5 Cliënt zal opdrachtnemer vrijwaren voor alle aanspraken van derden die verband houden met het aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst.

 

ARTIKEL 9. OVERMACHT

9.1 Indien een der partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht zal hij daarvan zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de andere partij. Partijen zullen in overleg tot een redelijke oplossing trachten te komen.

9.2 Indien een der partijen ten gevolge van overmacht zijn prestatie langer dan drie maanden opschort, zijn de andere partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.

 

ARTIKEL 10. BEËINDIGING

10.1 Buiten hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, buiten rechte de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

a. de andere partij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of hem (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de andere partij zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard;

b. de onderneming van de andere partij wordt geliquideerd;

c. de andere partij zijn huidige onderneming staakt, of een aanmerkelijk deel van het vermogen van de andere partij beslag wordt gelegd, dan wel indien de andere partij anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit de overeenkomst na te kunnen komen.

10.2 Buiten hetgeen in het vorige lid en elders in de overeenkomst is bepaald, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte te ontbinden indien de andere partij, na deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

10.3 Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging en/of ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven nadien bestaan.

 

ARTIKEL 11. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

11.1 Overeenkomsten tussen Cliënt en Opdrachtnemer worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht.

11.2 Alle geschillen welke tussen partijen ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Opdrachtnemer, tenzij partijen overeenkomen hun geschil anders te (doen) beslechten.